Pages

  • اولين كد خطوط دائمي همراه با پيش شماره ٩١٢ كد يك مي باشد. به همين خاطر ارزنده ترين خطوط ٩١٢ خطوط با كد مي باشند. به طور كلي هر چقدر كد خط پايين تر باشد باعث افزايش ارزش قيمت خط مي شود.

Pages